Yazar:
Editör:ŞAKİR ÇINKIR
Editör:NİHAN DEMİRKASIMOĞLU
COLIN ROBSON

ISBN:978-605-170-038-0

Boyut:16X24

Sayfa Sayısı:744 sf.

Baskı:1.Baskı/2015(3.Baskıdan tercüme edilmiştir.)

Sepete Ekle

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GERÇEK DÜNYA ARAŞTIRMASI

**Akademik kopyası yoktur..

Gerçek Dünya Araştırması,farklı sektör ve uzmanlk alanlarını temsil eden profesyonellerin ve araştırmacılarınçalışmalarına ışık tutar. Bunların arasında öğretmenler,sosyal çalışmacılar,sağlık hizmetlerindeki profesyoneller,iş yaşamındaki yöneticiler ve uzmanlar,mimarlar,tasarımcılar, kriminolog ve hesap uzmanları yer almaktadır. Gerçek Dünya Araştırması,yüksek profesyonel standartlarda uygulamalı bir araştırma yürütmek için gerekli olan çeşitli basamakları gösteren açık bir yol haritası sunmaktadır.Kitap,çağdaş konular ve tartışmalar için sıkı ve güncel bir içerik sunarken,sosyal bilimler özgeçmişine sahip olmayanlar için de ulaşılabilir bir kaynaktır.Kitap,hem nicel ve nitel yaklaşımların hem de bunların birleşimi olan karma desenlerin önemini vurgulayarak sosyal bilimlerdeki farklı materyalleri ve yaklaşımları bir araya getirmektedir. Üçüncü baskısında güncellenen konular aşağıdaki gibidir. Çoklu-stratejili desenlerle ilgili yeni bir bölüm Etik konuların kapsamının genişletilmesi Proje önerisi yazmak üzerine bir bölüm İnternete dayalı araştırmaların bir araştırma aracı olarak ve araştırmanın öznesi olarak tartışılması Kanıta dayalı yaklaşımlar,bu yaklaşımların değerlerine ilişkin dengeli bir değerlendirme sunma arayışı İÇİNDEKİLER K I S I M I 1 Ortamı hazırlamak B Ö L Ü M 1 Giriş Gerçek dünya araştırması nedir? Desen önemlidir Değerlendirme ve değişim Bu kitabın okuyucusu Gerçek dünyaya dönmek Yolculuğa başlamak B Ö L Ü M 2 Sosyal araştırma yaklaşımları Giriş Postmodernizm ve aşırı görecelilik yaklaşımları İki gelenek: nitel ve nicel sosyal araştırmalar Niceliksel paradigma Niteliksel paradigma Paradigmalar ve araştırma soruları Faydacı yaklaşım Çoklu-stratejili araştırma desenleri Gerçekçilik ve gerçek dünya araştırmaları Araştırmanın amacı Bu bölümde işlenen kuramsal malzemelerin pratik değeri K I S I M II Planlama: strateji seçimi B Ö L Ü M 3 Fikirlerinizi geliştirme Giriş Odak noktasına karar verme Literatür araştırma ve inceleme Araştırma soruları Araştırma Soru/Sorularını Geliştirme Kuramın yeri B Ö L Ü M 4 Araştırma desenine genel bakış Giriş Bir araştırma deseninin çerçevesi Desen konusunu anlamaya başlamak Araştırma deseni stratejisini seçme Araştırmanın güvenirliğini (trustworthiness) sağlamak B Ö L Ü M 5 Sabit Desenler Giriş Sabit desenlerin genel özellikleri Sabit desen araştırmalarında dürüstlüğü sağlama Deneysel sabit desenler Gerçek deneyler Yarı-deneyler Tek-vaka deneyleri Deneysel olmayan sabit desenler Sabit desenlerde örneklem büyüklüğü B Ö L Ü M 6 Esnek desenler Giriş Nitel araştırma gelenekleri Vaka çalışmaları Etnografik çalışmalar Temellendirilmiş kuram çalışmaları Diğer araştırma gelenekleri Esnek desenlerde örnekleme Esnek desen araştırmalarında güvenirliğin sağlanması B Ö L Ü M 7 Çoklu-strateji (karma yöntem) desenleri Giriş Nicel-nitel uyumsuzluğu tezi Karma yöntemler hareketi Çoklu-strateji desenlerinin türleri Çoklu strateji araştırmalarının desenlenmesi ve uygulanması Pragmatizm, gerçekçilik veya 'ne olursa' Bulgulardaki farklılıklarla başa çıkmak B Ö L Ü M 8 Amaçlı desenler: değerlendirme, eylem ve değişim Giriş Değerlendirme araştırması Eylem araştırması Müdahale ve değişim Araştırmacılar ve uygulayıcılar B Ö L Ü M 9 Etik ve politik hususlar Giriş Etik kodları ve kuralları Etikle ilgili sorunlar Araştırmacı güvenliği ve riskler Hassas gruplarla çalışma Etikle ilgili genel sorumluluklar Etik inceleme kurulları ve komiteleri Politika ve gerçek dünya araştırması Seksizim ve sosyal araştırma K I S I M III Taktikler: veri toplama yöntemleri Yöntem(ler)in seçimi B Ö L Ü M 10 Tarama (survey) ve anketler Giriş Taramaların tasarlanması Örnek bir tarama araştırması yapmak Bir anketin tasarlanması ve kullanılması Günlükler Bir günlük formu geliştirmek için kılavuz notlar Taramalarda - ve başka yerlerde- örnekleme Olasılıklı örnekleme Olasılıksız örneklemler B Ö L Ü M 11 Görüşmeler ve odak gruplar Giriş Görüşme türleri ve biçimleri Görüşmeciler için genel öneriler Görüşmenin içeriği Farklı görüşme türleri uygulamak Odak görüşmeler Odak gruplar Görüşme verisinin üstesinden gelmek Görüşme becerileri B Ö L Ü M 12 Testler ve ölçekler Giriş Ölçme araçları Diğer ölçekleme teknikleri Mevcut testleri ve ölçekleri kullanmak Kendi testinizi geliştirme B Ö L Ü M 13 Gözleme Dayalı Yöntemler Giriş Araştırmanın gerçek dünyasında gözlem Gözlem yaklaşımları Katılımcı gözlem Gözlemci olarak katılımcı Katılımcı gözlemci olarak başlamak Yapılandırılmış gözlem Kodlama planına karar verme Mevcut kodlama planlarının kullanımı Davranışların kodlama sıralaması Güvenirlik ve yapılandırılmış gözlem B Ö L Ü M 14 İlave veri toplama yöntemleri Giriş Örtülü ölçümler Dokümanlara ait içerik analizi İkincil veri analizi Daha fazla uzmanlık gerektiren bir dizi tekniğin tanıtımı İnternet merkezli araştırma Feminist araştırma yöntemleri Çoklu yöntemler kullanmak B Ö L Ü M 15 Proje Önerisi Yazma Giriş İyi bir öneri nasıl fark edilir? Bir araştırma önerisinin içeriği Esnek desen çalışmalarını önceden belirleme problemi Başarısız önerilerin kusurları Finansman kaynakları K I S I M IV Veri toplamaya başlamadan önce ne yaptığınızı bilin Erişim için görüşme Organize olun Mümkünse pilot çalışma yapın İlişkileriniz üzerinde çalışın Sonunda kaybolup gitmeyin Planladığınız gibi gitmesini beklemeyin K I S I M V Verilerle çalışmak Veri toplama Veri analizi ve yorumu Gerçekçi analiz ve yorum Analize hazırlık Analiz mi yorum mu? Nitel ve nicel veriler - ve çoklu strateji tasarımlarda entegrasyonları B Ö L Ü M 16 Nicel veri analizi ve yorumlanması Giriş Veri seti yaratma Veri analizine başlama Veri Setini Keşfetme İki değişken arasındaki ilişkileri anlama Üç ve daha fazla değişken arasındaki ilişkinin incelenmesi Farklılıkların analizi Nicel analiz ve farklı sabit desenli araştırma stratejileri B Ö L Ü M 17 Nitel verinin analizi ve yorumlanması Giriş Nitel analiz türleri Nitel veri analizinde bilgisayar kullanmak Nitel verinin miktarı ile uğraşmak Tematik kodlama analizi Temellendirilmiş kuram çalışmalarında veri analizi Nitel analize alternatif yaklaşımlar Çoklu-stratejili desenlerde nicel ve nitel veriyi bütünleştirmek B Ö L Ü M 18 Raporlama ve yayma Giriş Bulduğunuz sonuçları rapor etme Etik ve raporlama Sabit desen araştırmalarının raporlanması Bilimsel dergi formatı Esnek desen çalışmalarını raporlama Çoklu-stratejili desen çalışmalarını raporlama Vaka çalışmalarını raporlama Akademik olmayan hedef kitleleri için yazmak-teknik rapor Sunum için alternatif şekiller Yazma becerileri EK A EK B Sözlük Kaynakça ve Yazar Dizini Kaynakça Dizin

Kitabın Adı: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GERÇEK DÜNYA ARAŞTIRMASI

ISBN:978-605-170-038-0

Boyut:16X24

Sayfa Sayısı:744 sf.

Baskı:1.Baskı/2015(3.Baskıdan tercüme edilmiştir.)

Yazar: Editör:ŞAKİR ÇINKIR
Editör:NİHAN DEMİRKASIMOĞLU
COLIN ROBSON