Yazar:
Dr. Ayşe Sibel DEMİRTAŞ
Prof. Dr. Mehmet GÜVEN

ISBN: 978-605-170-132-5

Boyut:13 x 20 cm

Sayfa Sayısı:152 sf.

Baskı:1. Baskı/ 2016

Sepete Ekle

BİLİŞSEL-YAŞANTISAL TEORİ TEMELLİ PSİKO-EĞİTİM PROGRAMI YAPILANDIRMACI DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRME

İnsanı diğer canlılardan farklılaştıran önemli özelliklerden biri, onun bilişsel bir sisteme sahip olması ve düşünebilme yetisidir. İnsanın bu bilişsel sistemini kullanma biçimi ve düşünme stilleri onun duygularını, davranışlarını, hayata bakış açısını, kararlarını, karşılaştığı sorunları çözme biçi-mini ve başkalarıyla ilişkilerini önemli ölçüde etkilemekte-dir. Bu nedenle düşünme ve bilgiyi işleme süreci, özellikle felsefenin, psikolojinin, eğitimin, çeşitli kuram ve düşünür-lerin önemli bir konusu olmuştur. Bu bağlamda bu kitapta da bilişsel süreç ve bireyin bilgiyi işleme sistemini ele alıp inceleyen kuramlardan biri olan Bilişsel-Yaşantısal Teorinin görüşleri özetlenmiş ve yapılandırmacı düşünme biçimi açıklanmıştır. Ayrıca bu kitapta, deneysel bir çalışmayla etkililiği kanıtlanmış, Bilişsel-Yaşantısal Teori temelli ve yapılandırmacı düşünmeyi geliştirmeyi amaçlayan bir psi-ko-eğitim programına ve içeriklerine yer verilmiştir. Ça-lışmanın, bu konuda Türkiye’de ilk çalışma olması ve prog-ramın uygulama sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunması nedeniyle ülkemizde psikolojik danışma ve rehberlik alanı-nın gelişimine bir katkı sağlayacağı umulmaktadır. Söz ko-nusu psiko-eğitim programından psikolojik hizmetler ala-nında çalışan uzmanlar yararlanabileceği gibi, psikolojik danışma ve rehberlik alanında eğitim alan psikolojik da-nışman adayları da yararlanabilecektir. Program her ne kadar üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olsa da lise öğrencileri ve ergenlerle yürütülecek psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında da uyarlanarak kullanıla-bilir. Okuyucuların kitapla ilgili görüş ve önerileri kitabın ve psiko-eğitim programının geliştirilmesine katkı sağlaya-caktır. Bu nedenle kitapla ilgili görüş ve önerilerinizi bu kitabın yazarlarıyla paylaşmanız bizleri memnun edecektir.

Kitabın Adı: BİLİŞSEL-YAŞANTISAL TEORİ TEMELLİ PSİKO-EĞİTİM PROGRAMI YAPILANDIRMACI DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRME

ISBN: 978-605-170-132-5

Boyut:13 x 20 cm

Sayfa Sayısı:152 sf.

Baskı:1. Baskı/ 2016

Yazar: Dr. Ayşe Sibel DEMİRTAŞ
Prof. Dr. Mehmet GÜVEN


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..